Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin poliisi on aloittanut Poliisiksi Stadiin -rekrytointikampanjan, joka kohdistuu varsinkin maahanmuuttajataustaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa poliisin ammatista kiinnostuneisiin nuoriin. Uutistietojen mukaan Helsingin poliisi yhdessä Poliisihallituksen kanssa pohtii mahdollisuutta, ettei maahanmuuttajataustaisilta vaadita toisen kotimaisen kielen taitoa, mikäli äidinkieli on arabia, venäjä tai somalin kieli. Opetusministeriön mukaan tämä ei edes edellytä lakimuutosta.

Niin valtakunnallisissa poliisin yksiköissä kuin myös kaksikielisissä poliisilaitoksissa vaaditaan toisen kotimaisen kielen ymmärtämisen lisäksi kykyä puhua ja kirjoittaa sitä. Taito osoitetaan asianmukaisella kielitodistuksella. Tästä syystä lukuisat poliisit ovat joutuneet hakeutumaan koulutukseen, pääosin ruotsin kielen koulutukseen, jotta täyttäisivät kelpoisuusehdot. On siis selvää, että osa poliiseista on työttöminä kielitaitovaatimuksen vuoksi.

Helsingin poliisin Poliisihallitukselle esittämä näkemys mahdollisten maahanmuuttajataustaisten poliisien kielitaitovaatimuksista on yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen. Poliisin hyvä kielitaito on kieltämättä aina etu, mutta millä perustellaan, mikä on jommankumman kotimaisen kielen lisäksi osattava vieras kieli ja miksi tämä rajataan vain maahanmuuttajataustaisille? Varsinkin, jos meillä on nykyisten kielitaitovaatimuksen vuoksi työttömiksi jääneitä poliiseja.

Varsin ongelmalliseksi tilanteen tekee se, jos maahanmuuttaja osaa oman äidinkielen lisäksi vain ruotsia riittävällä tasolla, mutta ei suomea. Tämä johtaa kansalaisten osalta hyvin epätietoiseen tilanteeseen, jolloin tarvittavaa apua ei välttämättä koeta saatavan eivätkä kansalaiset koe poliisin palvelevan heitä. Poliisibarometrien mukaan Suomessa on korkea luottamus poliisin toimintaan, eikä sitä pidä riskeerata.

Helsingin poliisi toteaa, että erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on tärkeää poliisin työssä. On kuitenkin huomattava, että maahanmuuttajat eivät ole yksi iso ryhmä eivätkä edes kymmenen sellaista. Esimerkiksi arabiaa äidinkielenään puhuvat koostuvat useista erilaisista ryhmistä, jotka useasti eivät kotimaissaan tule toimeen keskenään, ja samaa on havaittu myös täällä. Tämä osaltaan tarkoittaa sitä, että Helsingin poliisin esille tuomaa hyötyä ei välttämättä ole, vaan pahimmillaan poliisi voi tietyissä tilanteissa jopa vaikeuttaa tilannetta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikaa tehdä, jotta yhdenvertaisuus poliisin ammatissa toteutuu eikä kielitaidon tai etnisin perustein anneta kenellekään ohituskaistaa poliisin ammattiin, 
miten turvataan se, ettei poliisin mahdollinen maahanmuuttajatausta aiheuta sisäisiä konflikteja maahanmuuttajien parissa ja 
millä varmistetaan se, ettei vastaan tule tilannetta, jossa vain suomea puhuva kansalainen ei koe saavansa poliisilta palvelua? 

Helsingissä 8.3.2016
Jari Ronkainen /ps