ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoituksena on edellyttää uskonnollisista syistä noudatettavassa teurastustavassa eläimen tainnutusta ennen verenlaskua.

PERUSTELUT

Erilaiset uskonnolliset syyt ovat tuoneet myös Suomeen rituaaliteurastuksen, jossa voimassaolevan lainsäädännön mukaan verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa. Eläinsuojelulaissa todetaan tämän olevan sallittua vain tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa. Lopetusasetus määrittää säännöt eläinten lopettamiseen, mutta se myös mahdollistaa asetusta tiukemman kansallisen sääntelyn. Suomen on oltava eläinsuojelun mallimaa ja säädeltävä uskonnollisia teurastuksia nykyistä enemmän.

Samanaikaisuuden toteuttaminen ja valvominen on erittäin hankalaa, jopa mahdotonta. Tästä johtuen on liian todennäköistä, että verenlasku aloitetaan ennen eläimen tainnuttamista. Riski laajenee huomattavasti, mikäli tätä toimintaa harjoittavien teurastamojen määrä kasvaa, jolloin valvonta on entistäkin vaikeampaa. On myös huomioitava, että tainnuttaminen ei edes välttämättä kuulu kyseiseen uskonnolliseen teurastustapaan. Tämä voi selkeästi lisätä välinpitämättömyyttä, jos valvontaa ei pystytä harjoittamaan tarpeeksi hyvin, ja samalla aiheuttaa turhaa kärsimystä eläimille.

Verenlaskua ennen tainnutusta on pidettävä eläinrääkkäyksenä, jollaista Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa ei pidä hyväksyä. Eläinten kärsimysten minimointi on olennainen osa eläinten suojelua, ja tämän on toteuduttava myös teurastuksen osalta.

Lakimuutos saattaa lopettaa edellä mainitun kaltaiset rituaaliteurastukset Suomessa. Kyse ei ole uskonnonvapauden rajoittamisesta, sillä ensinnäkään mikään uskonto ei pakota syömään lihaa. Toisekseen uskonnonvapauden varjolla ei voida hyväksyä eläinrääkkäystä.

Lainsäädäntöämme on selkeytettävä ja tehtävä selväksi, ettei teurastus eläintä rääkäten ole sallittua Suomessa. Tämä on tehtävä ennen kuin uskonnollinen teurastustapa yleistyy niin merkittävästi, että siihen puuttuminen vaikeutuu entisestään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: 

Laki 
eläinsuojelulain 33 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläinsuojelulain (247/1996) 33 b §, sellaisena kuin se on laissa 584/2013, seuraavasti:

33 b §
Uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa

Poiketen siitä, mitä lopetusasetuksen 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, vain sellainen uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa, jossa eläin tainnutetaan ennen verenlaskua, on sallittua. Siipikarjaan kuuluva eläin sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella. Tässä pykälässä tarkoitettu uskonnollinen teurastustapa on sallittu vain teurastamoissa tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

Helsingissä 29.4.2016
Jari Ronkainen ps
Jani Mäkelä ps
Markku Pakkanen kesk
Eeva-Maria Maijala kesk
Ritva Elomaa ps
Laura Huhtasaari ps
Rami Lehto ps
Pirkko Mattila ps
Vesa-Matti Saarakkala ps
Mika Niikko ps
Sami Savio ps
Ville Tavio ps
Juho Eerola ps
Lea Mäkipää ps
Martti Mölsä ps
Leena Meri ps
Mika Raatikainen ps
Veera Ruoho ps
Kari Kulmala ps