Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 §:ään sisältyvää lääkäriasiantuntijan osallistumista korvausasian käsittelyyn koskevaa säännöstä siten, että vakuutuslaitoksen lääkärillä ei olisi oikeutta merkitä arviotansa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Kysymys on kumotun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d §:ään (545/2004) sisältyneestä asiallisesti pitkälle samansisältöisen säännöksen muuttamisesta, jonka mukaan vakuutuslaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia. Tätä asiantilaa on pidetty vakuutuslääkärijärjestelmän yhtenä ongelmana.

Lähtökohtana tällöin on tapaturma- ja ammattitautilain 16 §:n mukaisesti, että vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 §:n mukaisesti laillistetun lääkärin ja hammaslääkärin olisi, antaessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja sekä muita todistuksia, jotka on tarkoitettu esitettäväksi tuomioistuimelle tai muulle julkiselle viranomaiselle, vahvistettava ne sanoilla ”minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan”.

Toiseksi ehdotetaan oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annettuun lakiin (677/2016) uutta säännöstä todistelusta, jonka mukaan vakuutusoikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa vakuutusyhtiön on näytettävä ne seikat, joihin vakuutusyhtiön vastustaminen perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että vakuutusyhtiö on esittänyt siitä uskottavan näytön.

Tämä säännös tulisi sovellettavaksi asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa hallintolainkäyttölain (586/1996) sijasta. Ehdotettava säännös merkitsisi, että vakuutusyhtiöiden lääkäreillä ei olisi mahdollisuus evätä korvausta, elleivät he kykene lääketieteellisin perustein todistamaan korvaushakemusta olennaisilta osin virheelliseksi. Korvaustilanteissa tulee soveltaa käännettyä todistustaakkaa vakuutusyhtiöihin. Vakuutusyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta vain, jos se kykenee todistamaan diagnoosin, jolla korvaus vakuutetulle maksettaisiin, olennaisilta osin virheelliseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset: 

1.

Laki 
työtapaturma- ja ammattitautilain 121 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 121 § seuraavasti:

121 §
Lääkäriasiantuntijan osallistuminen korvausasian käsittelyyn 

Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

 

2.

Laki 
oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudesta annettuun lakiin (677/2016) uusi 12 a § seuraavasti:

12 a §
Todistelusta 

Vakuutusoikeudessa käsiteltävissä lainkäyttöasioissa vakuutusyhtiön on näytettävä ne seikat, joihin vakuutusyhtiön vastustaminen perustuu. Seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että vakuutusyhtiö on esittänyt siitä uskottavan näytön.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

 

Helsingissä 27.10.2017
Jari Ronkainen ps
Rami Lehto ps
Markku Pakkanen kesk
Jani Mäkelä ps
Tom Packalén ps
Olli Immonen ps
Juho Eerola ps
Mika Raatikainen ps
Sami Savio ps
Mika Niikko ps
Toimi Kankaanniemi ps
Arja Juvonen ps
Laura Huhtasaari ps
Teuvo Hakkarainen ps
Ritva Elomaa ps
Leena Meri ps
Sari Tanus kd
Antero Laukkanen kd
Ville Vähämäki ps
Mikko Kärnä kesk
Petri Honkonen kesk
Peter Östman kd
Kari Kulmala si
Anne Kalmari kesk
Sanna Lauslahti kok
Martti Mölsä si
Harry Walli nsd
Lea Mäkipää si
Satu Taavitsainen sd
Tiina Elovaara si
Jari Myllykoski vas
Pentti Oinonen si
Reijo Hongisto si
Mikko Alatalo kesk
Kimmo Kivelä si
Katja Taimela sd
Suna Kymäläinen sd
Timo Heinonen kok
Jyrki Kasvi vihr
Eeva-Maria Maijala kesk
Touko Aalto vihr
Olli-Poika Parviainen vihr
Mirja Vehkaperä kesk
Jukka Kopra kok
Pauli Kiuru kok
Silvia Modig vas
Matti Semi vas
Veera Ruoho kok
Ville Tavio ps
Vesa-Matti Saarakkala si
Outi Alanko-Kahiluoto vihr
Krista Mikkonen vihr
Hanna Halmeenpää vihr
Hanna Sarkkinen vas
Mats Nylund r
Katja Hänninen vas
Satu Hassi vihr