Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että valtioneuvoston sähkömarkkinoista annetun asetuksen (65/2009)  5 §:ää muutetaan siten, että sähköverkon siirtohinnan kertakorotuksen suuruudelle muodostuisi määritetty kohtuulliseksi katsottava enimmäisprosentti.

Sähköntoimituksen hinta muodostuu kolmesta osasta: sähköenergian hinnasta, siirtopalvelun hinnasta ja veroista. Sähkömarkkinoita säädellään erityislainsäädännöllä, ja valvojana toimii Energiavirasto.

Sähkömarkkinalain (588/2013) 21 §:ssä säädetään verkonhaltijan siirtovelvollisuudesta. Säännöksen mukaan verkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan myytävä sähkön siirto- ja jakelupalveluja niitä tarvitseville sähköverkkonsa siirtokyvyn rajoissa.

Siirtohintojen kohtuullista kuluttajahintaa säädellään määrittämällä sähköverkkoyhtiöille kohtuullinen tuotto monimutkaisella laskentakaavalla (WACC). Tästä säädetään valtioneuvoston sähkömarkkinoista annetun asetuksen (65/2009) 5 §:ssä, sähköntuotannon siirtomaksu jakeluverkossa, seuraavasti:

”Sähköntuotannon siirtomaksu jakeluverkossa perustuu energiamäärään. 

Jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa. Tässä tarkoitettu siirtomaksu määritetään jakamalla yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta verkkoon syötöstä vuodessa veloitettujen siirtomaksujen summa ilman arvonlisäveroa saman ajan kuluessa verkkoon syötetyn energian määrällä. Siirtomaksuksi ei katsota liittymismaksua eikä lisäpalveluista veloitettuja maksuja.” 

Sähkömarkkinoita käyttäjille koskevan sääntelyn tehtävänä on varmistaa kohtuulliset hinnat ja hyvälaatuinen energiantoimitus. Verkkoyhtiöiden omistajille taas halutaan taata kohtuullinen tuotto verkkoon sijoitetulle pääomalle.

Sähkön siirtomaksujen korotuksia on pidetty kohtuuttomina. Sähkön siirtohinnan alentamista on vaadittu kansalaisadressilla (Pekka Kettunen, Lylynsalmentie 15, 73600 Kaavi). Sähkönsiirron kilpailutusta vaadittiin 8.2.2016 päivätyssä kansalaisaloitteessa (OM 20/52/2016). Kansalais-aloitteen (OM 33/52/2017) sisältönä oli, että jokaisen kansalaisen on voitava kilpailuttaa sekä sähkön myynti että sähkön siirto.

Kuluttaja-asiamies katsoi ratkaisussaan (KKV/207/14.08.05/2016), että vaikka sähköverkon luotettavuuden parantamiseksi tehtäviä investointeja voitiin pitää kuluttajien kannalta sinänsä perusteltuina, Carunan tapa toteuttaa hinnoittelumuutos suurella kertakorotuksella oli virheellinen. Ratkaisussa todetaan, että sähkö on välttämättömyyshyödyke, jota ilman kuluttaja ei voi tulla toimeen. Sähkön siirtohinnan suuren kertakorotuksen kohtuuttomuutta lisäsi se, ettei kuluttaja voi sähkön siirron monopoliluonteen takia vaihtaa sähköyhtiötä.

Siirtomaksujen korotukset perustuvat vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutokseen, jossa edellytetään, ettei verkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6:ta tuntia ja muualla yli 36:ta tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Verkkoyhtiöiden on täytettävä toimitusvarmuusvaatimukset puolella jakeluverkon käyttäjistä vuoden 2019 loppuun mennessä ja pääsääntöisesti vuoden 2028 loppuun mennessä. (sähkömarkkinalain 51 ja 119 §). Tästä seuraava investointien etupainotteisuus mahdollistaa kuitenkin myös suurten voittojen keräämisen.

Edellä kerrotuin perustein sähkön siirtohintojen korotuksille tulee asettaa enimmäismäärä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtioneuvoston sähkömarkkinoista annetun asetuksen (65/2009) 5 §:n muuttamiseksi siten, että sähköverkon siirtohinnan kertakorotuksen suuruudelle määritetään kohtuulliseksi katsottava enimmäisprosentti. 

Helsingissä 28.3.2018
Jari Ronkainen ps