Eduskunnalle

Yhä suurempi osa turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin, puolustushallinnon, rajavartiolaitoksen, tullin sekä Rikosseuraamuslaitoksen, määrärahoista menee kiinteistöihin ja tilakuluihin. Esimerkiksi sotilaallisen maanpuolustuksen budjetista tilakulut vievät tällä hetkellä jo 10,8 prosenttia. Valtion kiinteistömassaa hallinnoivalle Senaatti-kiinteistöille osoitetaan vuosittain yli puolet puolustushallinnon 260 miljoonan euron tilakuluista. Määrä on noin 150 miljoonaa euroa. Lisäksi hallinnonalat ovat joutuneet varautumaan tuntuvaan lisämaksuun lähivuosina. Esimerkiksi poliisin toimitilakustannusten arvioidaan nousevan yli 6,5 miljoonaa euroa ensi vuonna ja puolustushallinnon tilakulujen nousevan 20 miljoonalla eurolla vuoteen 2022 mennessä.

Senaatti-kiinteistöjen vuokramalli jäljittelee markkinoiden vuokrajärjestelmiä, ja tilojen vuokrat ylittävät niistä valtiolle aiheutuvat kustannukset. Kustannusrakenteen hallitsemattomuuteen ja toimitilojen elinkaarikustannusten nousuun vaikuttavat mm. pääoman 1,5—3 prosentin tuottovaatimus sekä indeksikorotukset. Lisäksi rakennusten irtisanomisia on jätetty Senaatti-kiinteistöjen taholta hyväksymättä, ja turhien toimitilojen purkukustannukset maksaa käyttäjä. Peruskorjaaminen keskimäärin kaksinkertaistaa rakennuksen vuokran. Senaatti-kiinteistöjen korkotuottojen tilittäminen valtion sisäisistä vuokraosuuksista ei ole perusteltua.

Lisääntyneet kiinteistömenot heikentävät turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiä. Turvallisuustoimijat ovat joutuneet jo vuosia rahoittamaan pääomavuokrien voimakasta kustannuskehitystä supistamalla omaa ydintoimintaa ja kiinteistöjen ylläpitoa. Esimerkiksi poliisin toimintamenoihin lisätyistä rahoista suuri osa menee vuokrannousun kattamiseen. Senaatti-kiinteistöt ei kuitenkaan käytä poliisin toimitilojen kunnossapitoon rahaa. Se pienentää korjausvelkaa mm. huonokuntoisten toimitilojen purkamisella ja uudisrakentamisella tai peruskorjaamalla, mikä parantaa Senaatti-kiinteistöjen tulosta mutta nostaa poliisin toimitilakustannuksia. Myös poliisin toimitilaverkoston kustannuksiin kohdistuvat mittavat nousupaineet lähivuosina. Toimitilat sijaitsevat valtaosin vanhoissa rakennuksissa, ja useissa kiinteistöissä on paljastunut sisäilmaongelmia. Sisäilmaongelmat ovat tällä hetkellä toimitilojen suurin haaste, joka aiheuttaa valtavia toiminnallisia sekä taloudellisia haasteita. Lisäksi haasteena on suuri korjausvelka vanhoissa kiinteistöissä, joissa edellä mainitut turvatoimijat ovat.

Korjaustarpeiden lisäksi poliisille on valmistunut muutamia uudiskohteita, joiden vuokrakustannukset ovat korkeammat kuin vanhojen tilojen. Vuokrakustannuksiin on tullut myös mittavia korotuksia sopimuskauden jatkamisen yhteydessä. Laatutason korotukset ovat aina vuokravaikutteisia, ja ne maksetaan erikseen sovitulla aikajaksolla vuokran lisänä. Laatutason korotuksia joudutaan tekemään runsaasti muun muassa vanhentuneen talotekniikan osalta. Jos tason korotuksia ei ole, vuokriin tehdään joka tapauksessa vuosittainen indeksikorotus, joka on suuruudeltaan peräti n. 1,8 %.

Kokonaistilanne on hyvin samankaltainen kaikilla edellä mainituilla hallinnonaloilla. Odotettavissa on, että korjaus- ja kunnostustarpeita on paljon ja toimitilakustannukset tulevat lähivuosina kasvamaan merkittävästi. Jo ensi vuosikymmenellä on nähtävissä, että toimitilakustannukset vievät leijonanosan eri turvallisuustoimijoiden hallinnonalojen budjetista. Turvallisuusviranomaisten ei tule heikentää valmiuksiaan suorittaa lakisääteisiä tehtäviään kasvavien tilakustannusten vuoksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien turvallisuusviranomaisten kiinteistöjen pääoman tuottovaatimuksen laskemiseksi 0 prosenttiin sekä pääomavuokratason määrittämiseksi kustannusperusteisesti todellisten investointien mukaiselle tasolle ja 

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varmistaakseen, että käyttäjä pystyy irtisanomaan käyttämiensä tilojen vuokrasopimukset kohtuullisessa ajassa ja luopumaan tarpeettomaksi jääneistä tiloista ilman normaalista vuokrasopimuksesta poikkeavia kustannuksia. 

Helsingissä 22.5.2018
Mika Raatikainen ps
Jari Ronkainen ps
Juho Eerola ps