Ensimmäinen vakuutuslääkärijärjestelmää koskeva valtiopäivätoimeni oli 8.3.2017 jättämäni toimenpidealoite, jossa ehdotin, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vakuutuslääkärijärjestelmän muuttamiseksi siten, että vakuutusyhtiöt noudattaisivat korkeimman oikeuden linjauksia tapaturmien syy-yhteyksissä, ja että vakuutusyhtiöiden käsittelyajat pysyisivät tapaturmiin liittyvissä korvausasioissa kohtuullisina. Toimenpidealoitteet kuitenkin harvoin etenevät käsittelyyn. Lakialoite, jossa olisi yli sadan kansanedustajan allekirjoitus on sellainen, että sitä olisi hallituksen vaikea ohittaa.

Aloitin nimenkeräyksen seuraavana syksynä ja 27.10.2017 jätin lakialoitteen, jossa esitettiin vakuutuslääkäreille totuusvelvoitetta, eli samaa muodollista vakuutusta kuin terveydenhuollon lääkäreille sekä käännettyä todistustaakkaa, missä vakuutusyhtiön kontolla olisi todistaa hoitavan lääkärin johtopäätökset olennaisilta osilta virheelliseksi, mikäli vakuutusyhtiö pyrkii epäämään vakuutuskorvauksia potilaalta. Vain 57 allekirjoittajaa kuitenkin tarkoitti, että myös lakialoitteeni oli mahdollista jättää vaille käsittelyä.

Läpimurto tapahtui aktiivisten ja vakuutuslääkäreiden kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneiden yksityishenkilöiden 10.1.2018 vireille laittaman kansalaisaloitteen kautta. Kansalaisaloite keräsi 7.3.2018 eli vajaassa kahdessa kuukaudessa vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Jo alussa kuitenkin nousi huoli jopa siitä, voiko aloitetta ottaa lainkaan käsittelyyn sen sisältämän muotovirheen takia.

Valiokunta päätyi kuitenkin kuulemaan aloitteen tekijöitä, jotka selvensivät sen tarkoitusta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyi lopulta hylkäämään kansalaisaloitteen esityksen, mutta pitkälti perussuomalaisen valiokuntajäsenen Arja Juvosen kovalla väännöllä hyväksyttiin ponsi eli kannanotto, jossa eduskunta edellytti nykyisen hallituksen valmistelemaan esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi tällä vaalikaudella.

Hallituksen ryhtyessä valmistelemaan lakimuutosta olin toiveikas siitä, että muutoksia vihdoin tulee. Tapasin ministeriön valmistelevia virkamiehiä ja yhteistyön henki oli rakentava. Kerroin näkemykseni siitä, mitkä ovat nykyisen järjestelmän suurimmat kipukohdat ja mitä muutoksia olisi syytä tehdä. Myös uusi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) vaikutti vastaanottavaiselta vakuutuslääkärijärjestelmän muutokselle.

Kun hallituksen esitys viimein saapui eduskuntaan, oli pettymykseni valtava. Potilaiden oikeusturva ei tulisi tällä esityksellä muuttumaan tipan tippaa. Totuusvelvoite vakuutuslääkäreille tulisi, mutta eri sanoilla. Sanamuotokin vesittyy esityksessä olevalla maininnalla siitä, että lakimuutoksella ei olisi juridista vaikutusta vakuutuslääkärin velvollisuuksiin tai virkavastuuseen.

Näillä näkymin huomenna eduskunnassa äänestetään tästä pitkään vireillä olleesta vakuutuslääkärijärjestelmän muutoksesta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan eläkelakeihin lisättäväksi aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset siitä, millä tavalla vakuutuslääkäreiden edellytetään ottavan kantaa laitosten käsittelemiin lääketieteellisiin selvityksiin. Kannanotot olisi laadittava selkeästi ja yhdenmukaisesti. Lisäksi siinä ehdotetaan, että vakuutuslääkärin kannanotto vahvistettaisiin sanoin ”käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta”.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan Perussuomalaiset jäsenet tekivät asian valiokuntakäsittelyssä vastalauseen, jossa ansiokkaasti eritellään miten ja miksi järjestelmää tulisi muuttaa hallituksen esitystä kattavammalla tavalla. Vastalauseessa esitetään, että vakuutuslääkärien mielivalta tekemissään arvioissa lopetetaan muuttamalla laki muotoon ”Johtopäätösten tulee perustua ajankohtaiseen lääketieteelliseen tutkimustietoon”. Lisäksi vakuutuslääkärin tulisi vahvistaa kannanottonsa sanoin ”minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan” kuten terveydenhuollon lääkäritkin tekevät.

Hallitus-oppositio-jaon vuoksi on todennäköistä, että hallituksen esitys voittaa. Nähtäväksi jää, onko pinnallisista muutoksista paljonkaan apua vakuutuslaitosten epäoikeudenmukaisuuden kokeneille ihmisille. Tuntuu siltä, kuin olisin hakannut päätä seinään 4 vuotta ja tulokset jäivät jälleen kosmeettisiksi. Asia on hyvin todennäköisesti tämän hallituksen osalta käsitelty. Edes uusi 50 000 nimeä keräävä kansalaisaloite ei tulisi muuttamaan tätä faktaa, sillä hallitus hyvin todennäköisesti vastaisi, että se seuraa nyt tehtyjä muutoksia.

En kuitenkaan aio luovuttaa. Seuraan myös itse, onko lakimuutoksella todellisia vaikutuksia käytännössä ja jatkan valtiopäivätoimien tekemistä asiassa.

Jari Ronkainen

Helsingissä 18.2.2021